Óû§Ãû: ÃÜÂë: ÑéÖ¤Âë:    ×¢²á| Íü¼ÇÃÜÂë?
Ê×Ò³|ÌýÁ¦×ÊÔ´|ÿÈÕÌýÁ¦|ÍøÂçµç̨|ÔÚÏߴʵä|ÌýÁ¦ÂÛ̳|ÏÂÔØƵµÀ|²¿Âä¼ÒÔ°|ÔÚÏß±³µ¥´Ê|Ë«ÓïÔĶÁ|ÔÚÏßÌýд|ÆÕÌØÍøУ
 1. ¡¤Ñ§Ó¢Óï´ÓиÅÄîÓ¢Ó↑ʼ
 2. ¡¤Ò»±¾ÄÜ¡¾ÌýÒô¡¿²é´ÊµÄ´Êµä
 3. ¡¤Ãâ·ÑÌåÑ飺Íâ½ÌÒ»¶ÔÒ»¿ÚÓï
 4. ¡¤È¨ÍþӢʽӢÓïÃâ·Ñѧϰ×ÊÔ´
 5. ¡¤×ÊÉî¿ÚÒëÔ±¿ÚÒëÍƼöѵÁ·Èí¼þ
ÄúµÄλÖãºÖ÷Ò³ > ¶ùͯӢÓï > ¶ùͯӢÓï½Ì³Ì
 1. Éϼ¶·ÖÀàÀ¸Ä¿£º
 2. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶ÉÏ
 3. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶ÏÂ
 4. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚ¶þ¼¶ÉÏ
 5. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚ¶þ¼¶ÏÂ
 6. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ
 7. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÏÂ
 8. Ó׶ùѧӢÓï
 9. FLASHÔ¢½ÌÓÚÀֽ̳Ì֮СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï
 10. ºé¶÷Ó׶ùÆæ¾³Ó¢ÓïÖ®ÐÂʨ×ÓÍõ
 11. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ½Ìѧ
 12. ÉÙ¶ùѧӢÓï×ÔȻƴ¶Á
 13. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê
 14. ½Ì¶ùͯѧӢÓï
 15. ¶ùͯӢÓïABC
 16. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4
 17. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3
 18. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2
 19. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1
 20. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÏÂ
 21. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ
 22. Ó׶ù˳¿ÚÁïÓ¢Óï
¸ü¶à>>а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶ÉÏ
 1. ¡¾ÊÓƵ¡¿ÉÙ¶ùÓ¢Óï¿Î
 2. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÒ»¼¶ÉÏ lesson1
 3. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÒ»¼¶ÉÏ lesson2
 4. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÒ»¼¶ÉÏ lesson3
 5. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÒ»¼¶ÉÏ lesson4
 6. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÒ»¼¶ÉÏ lesson5
 7. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÒ»¼¶ÉÏ lesson6
 8. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÒ»¼¶ÉÏ lesson7
¸ü¶à>>а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶ÏÂ
 1. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï unit12
 2. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï unit15
 3. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï unit14
 4. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï unit13
 5. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï word1
 6. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï unit18
 7. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï unit17
 8. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÒ»¼¶Ï unit16
¸ü¶à>>а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚ¶þ¼¶ÉÏ
 1. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson3
 2. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson2
 3. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson1
 4. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson7
 5. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson6
 6. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson5
 7. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson4
 8. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶ÉÏ lesson10
¸ü¶à>>а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚ¶þ¼¶ÏÂ
 1. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson3
 2. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson2
 3. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson1
 4. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson6
 5. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson5
 6. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson4
 7. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson9
 8. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢Óï¶þ¼¶Ï lesson8
¸ü¶à>>а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ
 1. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson1
 2. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson2
 3. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson3
 4. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson4
 5. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson5
 6. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson6
 7. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson7
 8. а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÉÏ lesson8
¸ü¶à>>а潣ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶ÏÂ
 1. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson1
 2. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson2
 3. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson3
 4. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson4
 5. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson5
 6. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson6
 7. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson7
 8. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïµÚÈý¼¶Ï lesson8
¸ü¶à>>Ó׶ùѧӢÓï
 1. Ó׶ùѧӢÓï Lesson02
 2. Ó׶ùѧӢÓï Lesson01
 3. Ó׶ùѧӢÓï Lesson03
 4. Ó׶ùѧӢÓï Lesson05
 5. Ó׶ùѧӢÓï Lesson04
 6. Ó׶ùѧӢÓï Lesson07
 7. Ó׶ùѧӢÓï Lesson06
 8. Ó׶ùѧӢÓï Lesson08
¸ü¶à>>FLASHÔ¢½ÌÓÚÀֽ̳Ì֮СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï
 1. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 01Hello!
 2. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 02Colours
 3. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 03GOOD MORN
 4. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 04WHAT'S YO
 5. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 05I Can See
 6. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 06Open the
 7. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 07How many
 8. FLASH½Ì³ÌÏÂÔØ:СÖí±¿±¿Ñ§Ó¢Óï 08What's th
¸ü¶à>>ºé¶÷Ó׶ùÆæ¾³Ó¢ÓïÖ®ÐÂʨ×ÓÍõ
 1. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ01:Сʨ×ÓĸÇ×±»²¶
 2. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ02:Сʨ×Ó³ç¾Èĸ
 3. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ03:ʨ×ÓÍõ¾ÈÁËСʨ×Ó
 4. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ04:Leo´øСʨ×Ó¿´ÐÇÐÇ
 5. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ05:Leo¸øСʨ×ÓÈ¡Ãû×Ö
 6. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ06:Leo½ÌСʨ×Óºð½Ð
 7. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ07:³å¶¯µÄ´î¾Èδ¹û
 8. ºé¶÷Ææ¾³Ó¢ÓïÐÂʨ×ÓÍõ08:É­ÁÖ´óÍõÕÙ¿ª»áÒé
¸ü¶à>>ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ½Ìѧ
 1. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:Food I Like ÎÒϲ»¶µ
 2. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:Animal Friends ¶¯Îï
 3. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:Swinging And Slidin
 4. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:People Around Town
 5. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:At The Toy Store Íæ
 6. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:My Clothes ÎÒµÄÒ·þ
 7. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:All About Me ¹ØÓÚÎÒ
 8. ÀÊÎÄÉÙ¶ùÓ¢Óï¿ÚÓïÊÓƵ:My Family ÎҵļÒ
¸ü¶à>>ÉÙ¶ùѧӢÓï×ÔȻƴ¶Á
 1. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ1¿Î
 2. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ2¿Î
 3. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ3¿Î
 4. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ4¿Î
 5. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ5¿Î
 6. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ6¿Î
 7. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ7¿Î
 8. BBC×ÔȻƴ¶Á¶¯»­Æ¬:µÚ8¿Î
¸ü¶à>>ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê
 1. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)1 Ë®¹ûºÍÊß²Ë
 2. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)2 ÁãʳÖ÷ʳºÍÒûÁÏ
 3. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)3 ½»Í¨¹¤¾ß
 4. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)4 Êý×ÖÓ¢Óï
 5. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)5 ¸÷ÖÖÑÕÉ«
 6. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)6 ¸÷ÖÖÐÎ×´
 7. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)7 ÐÇÆÚÒ»µ½ÐÇÆÚÈÕ
 8. ºé¶÷ÆôÃÉÓ¢Óï500´Ê(ͼ)8 12¸öÔ·Ý
¸ü¶à>>½Ì¶ùͯѧӢÓï
 1. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson3
 2. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson2
 3. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson1
 4. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson5
 5. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson4
 6. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson8
 7. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson7
 8. ½Ì¶ùͯѧӢÓï lesson6
¸ü¶à>>¶ùͯӢÓïABC
 1. ¶ùͯӢÓïABC Adjectives
 2. ¶ùͯӢÓïABC Classroom
 3. ¶ùͯӢÓïABC Date
 4. ¶ùͯӢÓïABC Family
 5. ¶ùͯӢÓïABC Imperative
 6. ¶ùͯӢÓïABC In-on-under
 7. ¶ùͯӢÓïABC Market
 8. ¶ùͯӢÓïABC My-your
¸ü¶à>>ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4
 1. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson2
 2. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson3
 3. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson5
 4. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson6
 5. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson7
 6. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson8
 7. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson10
 8. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï4 lesson11
¸ü¶à>>ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3
 1. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson2
 2. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson3
 3. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson5
 4. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson6
 5. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson7
 6. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson8
 7. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson10
 8. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï3 lesson11
¸ü¶à>>ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2
 1. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson1
 2. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson2
 3. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson3
 4. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson4
 5. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson5
 6. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson6
 7. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson7
 8. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï2 lesson8
¸ü¶à>>ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1
 1. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson1
 2. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson2
 3. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson3
 4. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson4
 5. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson5
 6. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson6
 7. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson7
 8. ÉÙ¶ùÏ£ÍûÓ¢Óï1 lesson8
¸ü¶à>>½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÏÂ
 1. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson3
 2. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson2
 3. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson1
 4. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson7
 5. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson6
 6. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson5
 7. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson4
 8. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶Ï lesson8
¸ü¶à>>½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ
 1. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson1
 2. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson4
 3. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson3
 4. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson2
 5. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson8
 6. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson7
 7. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson6
 8. ½£ÇÅÉÙ¶ùÓ¢ÓïÔ¤±¸¼¶ÉÏ lesson5
 
mr007